Najčastejšie kladené otázky a ich odpovede - separátory emulznej hmly

 

 

Aké je vlastne zloženie hmly, vznikajúcej pri obrábaní?

Olejová hmla, ktorá sa vytvára pri obrábaní na moderných obrábacích strojoch, je obvykle zložená z častíc o veľkosti 0,5 – 10 mikrónov. Podľa odborných štúdii cca 93% všetkých častíc prekračuje veľkosť 1 mikrón, 5% častíc je v rozsahu veľkostí 0,6 – 1 mikrón a iba 2% sú menšie ako 0,6 mikrónov.

Aké sú hlavné princípy odlučovania olejovej hmly?

V zásade nasledujúce: centrálne alebo lokálne. Centrálne je náročné na inštaláciu a údržbu, musí byť s ohľadom na sacie straty v potrubí robustne dimenzované. Jeho údržba (a hlavne údržba sacieho potrubia) je náročná. Lokálne inštalácie pre jeden až tri stroje sú menšie, operatívnejšie, menej náročné na potrebnú kapacitu, s jednoduchou obsluhou. V prípade poruchy či údržby je vyradený vždy len jeden segment výrobnej haly.

Aké systémy prichádzajú v úvahu pre lokálnu inštaláciu?

Sú nasledujúce: odlučovače s pasívnymi výmennými filtračnými elementmi, elektrostatické odlučovače a odstredivé odlučovače.

Aké sú výhody a nevýhody odlučovačov s pasívnymi výmennými prvkami?

Výhodou môže v niektorých prípadoch byť nízka prevádzková cena. Nevýhody však prevažujú: hneď ako do systému zaradíte akýkoľvek prvok, jeho úlohou je zachytávanie častíc, musí nutne v priebehu času dochádzať k jeho zanášaniu, k poklesu priechodnosti a tím i ku strate účinnosti. Účinnosť je teda nevyrovnaná. Nutnosťou je na viac častá výmena filtračných prvkov, ktoré sú drahé.

Akože vnútorné vložky odlučovačov Filtermist nezachytávajú splodiny?

Nie, to je veľký omyl. Odstredivé odlučovače Filtermist majú síce vnútri rotačného separátoru vložky na báze molitanu s sklených vlákien, ich cieľ je však iný – spomaľujú priechod odlúčeného média tak, aby tieto častice (či kvapky) museli dosiahnuť určitej veľkosti a hmotnosti, takže sú schopné vplyvom odstredivej sily prejsť na zbernú stenu plášťa. V zložkách sa preto takmer nič neusadzuje. Ďalším dôvodom týchto elementov je tlmenie hluku pri prúdení vzduchu.

Technicky najdokonalejšie ale sú asi elektrostatické odlučovače, že?

Tieto odlučovače sú zložité technické zariadenia, ktoré sú vhodné pre odsávanie a filtráciu prachových (tzn. suchých) častíc vo veľkosti 0,001 až 10 mikrónov. Pre odsávanie aerosólu a hmloviny však nie sú vhodné. Prekážka je v tom, že hmlovina, vznikajúca pri obrábaní, je v podstate ropný produkt a to, čo sa odlúči a prilepuje na zberných doskách elektrostatického filtra, je napečený "mazut", nie nepodobný tomu, čo sa lepí na grilu po grilovaní mäsa. Čistenie tejto hmoty je veľmi obtiažne a časovo náročné, musia sa používať rôzne chemické prostriedky a tlaková voda, a odpad po čistení je sám o sebe veľkou záťažou pre životné prostredie. Najväčší problém je však prudký pokles účinnosti úmerný tomu, ako sa zberné dosky zanášajú, dá sa hovoriť až o päťdesiat percentnom poklese účinnosti. Elektrostatické odlučovače musia preto používať zložité kontrolné obvody, ktoré kontrolujú úroveň zanesenia, pretože paradoxne príliš zanesené zberné dosky môžu vyvolávať vznik el. oblúkov, pri ktorých sa vytvára karcinogénny ozón. Poruchovosť týchto zariadení je s ohľadom na ich zložitú konštrukciu najvyššia medzi jednotlivými princípmi odlučovania.

Na akom princípu teda pracujú odstredivé odlučovače Filtermist?

Odstredivé odlučovače Filtermist pracujú na princípu odstredivej separácie častíc z kontaminovaného vzduchu. Srdcom celého zariadenia je rýchlo rotujúci bubon s lopatkami dôjde k oddeleniu častíc média a vzduchu. Častice odlúčeného média sa zlučujú a ich veľkosť rastie. Začínajú vplyvom odstredivých síl postupovať vo smeru od stredu bubnu k jeho plášťu. Tu musia prejsť vložkami, ktoré spomaľujú ich priechod. Až po dosiahnutí určitej veľkosti a hmotnosti sa odlúčené médium dostane performáciou bubna na zbernú stenu separátora, kde sa zbiera a odvádza späť do olejovej nádrže alebo do zbernej nádoby.

Niektorý výrobcovia dodávajú odstredivé odlučovače s horizontálnou osou rotácie, je to vhodné?

Je to možné, ale vhodné to rozhodne nieje. Rotačný bubon separátoru je ľahko uchytený priamo na hriadeli motoru odlučovača, ktorý má vysoké otáčky. Bubon teda musí byť perfektne vyvážený. Pri horizontálnom umiestnení sa môže stať, napr. pri dlhšej odstávke odsávaného stroja, že zostatkové médium vo vnútri odlučovača nerovnomerne zaschne a pri najbližšom štartu potom dôjde k zmene vyváženia bubnu. Okamžitým výsledkom je hlasná prevádzka a pokles účinnosti.

Všetky odstredivé odlučovače majú podobné parametre?

Prekvapivo nie, i keď všetky používajú podobné princípy. Hlavným dôvodom je totiž to, že odlučovače Filtermist nemajú vôbec žiadny pasívny prvok (predfilter), ktorý by mohol účinnosť vplyvom svojho zanášania postupne znižovať. Meranie u českých zákazníkov ukázali, že sací výkon je u odlučovačov Filtermist o 15% - 20% vyšší, než u podobných konkurenčných produktov. To umožňuje úspešne inštalovať tieto odlučovače i na otvorených strojoch ako je napr. brúskach.

Pozor, pri brúsení sa predsa uvoľňuje i mnoho pevných častíc, napr. pri zarovnávaní?

Povedali sme, že odlučovač nemá štandardne predfilter, to neznamená, že ho nemôžeme použiť ako samostatný prvok sacej sústavy, tam kde je to potrebné. Filtermist ponúka mnoho doplnkových komponentov, ich potreba je odvíjajúca sa od konkrétneho technologického zariadenia.

O aké doplnkové komponenty sa jedná?

Vedľa spomínaného predfiltra sa jedná predovšetkým o dymové HEPA filtre, ktoré sú vhodné vtedy, keď je vplyvom technologického procesu súčasťou aerosólu i dym (napr. pálenie triesky či pri chladení ťažkým minerálnym olejom), rôzne redukcie, rozbočky, príruby, stojany, konzoly a ďalšie komponenty nutné k inštalácii.

Aká je dosahovaná účinnosť odstredivých odlučovačov v porovnaní s inými princípmi?

Tu je potrebné rozlíšiť okamžitú a dlhodobú účinnosť. Pri porovnávaní úplne nových separátorov sa dá dosiahnuť podobných hodnôt. To, čo je dôležité, je takmer konštantná účinnosť odstredivých odlučovačov v porovnaní s inými princípmi, ktoré vykazujú značné výkyvy v účinnosti vplyvom zanášania ich pasívnych prvkov. Zásadné totiž je to, že účinnosť odlučovania u odstredivých odlučovačov je závislá len na vysokých otáčkach separačného bubnu a optimálneho tvaru jeho lopatiek.

Aká je teda dosahovaná účinnosť v absolútnych číslach?

Pre názornú predstavu slúži výsledky odborného merania vo firme AIRBUS France a u jedného významného moravského výrobcu. U AIRBUSU vo Francúzsku je v prevádzke 26 veľkých odlučovačov FX6000 s kapacitou 2000 m3/hod. Opakované merania preukázali hodnotu koncentrácie aerosólu na výstupu 0,02 mg/m3. V moravskej firme bol testovaný malý typ FX2000, kde dosiahnuté hodnoty boli ešte lepšie – koncentrácia na výstupu bola iba neuveriteľných 0,003 mg/m3, čo znamená redukciu škodlivín o 99,73%.

To sú pekné čísla ale zodpovedajú norme?

V Slovenskej republike zatiaľ záväzná norma, ktorá by riešila povolenú koncentráciu aerosólu neexistuje, takže sa môžeme iba opierať o zahraničné štandardy alebo normy privátnych firiem. Pre porovnanie uvádzam, že napr. Anglicko a Nemecko predpisujú povolený limit 3mg/m3, Firmy ako Airbus alebo Škoda potom požadujú prísnejší limit 1mg/m3.

Prefiltrovaný vzduch sa vracia späť do okolitého prostredia, alebo musí byť vyvedený mimo halu?

Veľkou výhodou odstredivých odlučovačov je práve to, že vzduch sa vracia späť do okolitého prostredia a tým je dosahovaného značných úspor vo vykurovaní.

Ovplyvňuje nejako odlučovač Filtermist technologický proces?

Áno a to veľmi výrazne. Testy preukázali výrazný pokles teploty v pracovnom priestore, a to až o desať stupňov. Záleží pochopiteľne na konkrétnych podmienkach – citovaná hodnota bola nameraná u sústruhu s pracovným priestorom cca 1 m3. Je zrejmé, že pokles teploty sa priaznivo prejavuje na dlhodobej rozmerovej stabilite výrobkov.

A to najdôležitejšie – aká je cena a hlavne prevádzkové náklady?

Odlučovače Filtermist sú sofistikované produkty, ktoré v sebe obsahujú mnoho rokov vývoja a rada ich konštrukčných uzlov je krytá medzinárodnými patentmi. Pretože však Filtermist International je firma s globálnou pôsobnosťou a odlučovače sa vyrába veľké množstvo, je ich cena trvalo v spodnom pásmu cien podobných zariadení. A prevádzkové náklady? Drvivá väčšina užívateľov prevádza údržbu raz až dvakrát ročne, čo spočíva v časovo nenáročnej kontrole a vyčistení odlučovača od sedimentov. Ak sú potrebné nejaké komponenty (interné molitánové vložky, gumové tesnenie a podob.), ich cena sa pohybuje okolo desiatok eur, pričom sa jedná opäť o investíciu až dvakrát ročne.

Odstredivé odlučovače ide použiť len v súvislosti s obrábacími strojmi s plným krytovaním?

Ale kdeže, veľmi úspešne sa dodávajú i k otvoreným strojom ( rovinné brúsky, centrlesy, dajú sa použiť i pre riešenie problematiky v tvárnení, potravinársky priemysel (existuje totiž aj nerezové prevedenie), velkopráčovňách a podob. – všade tam, kde je potreba prefiltrovať akúkoľvek hmlu.

SUPPORT
LeadwellPinnacleSacoAccuteXEquiptopPEGAS – GONDAKinkelder